Học Thi Quốc Tịch: Online hay Trong Lớp

Nói đến học thi quốc tịch online, nhiều người vẫn còn e ngại vì cho rằng cần phải hiểu biết computer mới học được. Xin thưa rằng không phải vậy - ai cũng có thể học được. Chúng tôi có rất nhiều học viên lớn tuổi vì họ không lái xe đến lớp được (hoặc con cháu không có thời gian chở đi học.) Nếu họ học được, bạn có thể học được.

Chúng tôi xin phép so sánh lớp học của chúng tôi - SurePass - với các lớp học bình thường khác trong vùng của bạn (nhà thờ, cộng đồng, thư viện...) và những trang web khác:Thi quoc tich - học online tốt hơn! Help poor children Citizenship Coach Join Citizenship Online Class NowSurePass - Citizenship Test Online Class Free Citizenship Test Lesson